Списък на публикациите на Проф. д-р инж. Милчо Стоянов Ангелов, Катедра Машини и Апарати в Хранителната и Вкусова Промишленост (МАХВП), научна специалност "Механика на флуидите " при Университет по Хранителни Технологии (УХТ) - гр. Пловдив, България.


ПУБЛИКАЦИИ (за периода след хабилитирането - доцент, от 1988 до 2008г.)

Направление: Кавитационна обработка на течности

 1. M. S. Angelov, Computational modeling of flow in a cavitator, Leaven, Belgium, 1997.
 2. M. S. Angelov, A. Lambrev, I. Antonov, Application of hydrodynamic cavitation for purification of water-alcohol solution, Leaven, Belgium, 1997.
 3. М. Ангелов, Г. Емануилов, И. Антонов, Хидродинамична кавитационна технология за обработка на течни хранителни продукти, Юбилейна научна сесия - 50 години СУБ - Пловдив, ноември 1998 г., т.1, с. 353-356.
 4. Д. Бодурова, М. Ангелов, Очистване на вода чрез хидродинамична кавитация, Списание “Механика на машините”, Година XI, Книга 4, брой 48, 2003 г.
 5. Д. Бодурова, М. Ангелов, Очистване на вода чрез хидродинамична кавитация, Списание "Национален инсталационен съюз", брой 2, Пловдив, 2003 г.
 6. D. Bodurova, M. S. Angelov, Intensification the process of water purification by hydrodynamic cavitation, The Future of food Safety Research: Contaminants and influence of agricultural practices, Brussels, Belgium, 17-19 March 2004.
 7. D. Bodurova, M. S. Angelov, Intensification the process of water purification by hydrodynamic cavitation, Scientific Conference with International Participation: Manufacturing and management in 21st century, Ohrid, Republic of Macedonia, 16-17 September 2004.
 8. Д. Бодурова, М. Ангелов, Приложение на хидродинамичната кавитация за очистване на вода, Втора национална младежка научно-практическа сесия, НТС София, 29 март 2004 г. (трета награда).
 9. Д. Бодурова, М. Ангелов, Кавитационно очистване на води, Иновации за бизнеса - научно-приложни разработки в областта на хранителната и питейната индустрия, интернит страници: http://www.irc.bg и http://b2b.bia-bg.com, Американската агенция за международно развитие-проект ”Стопански растеж и инвестиции” (MSI-България), Българска стопанска камара, Фондация ГИС–Трансфер Център и Европейски иновационен център – България, Стара Загора 2004 г.
 10. М. Ангелов, Д. Бодурова, Моделиране на циркулационните зони в кавитатор, Национален семинар по “Синтез и анализ на механизми”, Списание “Механика на машините”, брой Х, Варна, 2005 г.
 11. М. Ангелов, Д. Бодурова, Дезинфекция на вода чрез кавитационна обработка, Юбилейна научна конференция с международно участие ЕМФ 2005 г., Технически Университет - София, Енергомашиностроителен факултет, Том ІІ, Хидродинамика и хидравлични машини, Текстилна и конфекционна техника, Варна 22-24 септември, 2005 г.
 12. М. Ангелов, Д. Бодурова, Кавитационна ерозия на машиностроителни материали, Национална конференция с международно участие “Технически системи и технологии 2006”, Списание “Механика на машините” -, 67, серия FH:Приложна механика на флуидите и топло и масо пренос, година XV, книга 1, 2007, ISSN 0961-9727.
 13. M. Angelov, Application of hydrodynamic cavitation for purification of liquids, 5-th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Varna, Bulgaria, July 2006.
 14. M. S. Angelov, Homogenization of milk by cavitaton. (on press)
 15. Ангелов М. Кавитационно очистване на води-области на приложение, Екология и здраве 2008, Сборник на докладите от Седма национална научно-техническа конференция с международно участие, Пловдив, 10 април, 2008.
 16. Бодурова Д., Ангелов М.С., Омекотяване на вода чрез кавитационна обработка, Екология и здраве 2008, Сборник на докладите от Седма национална научно-техническа конференция с международно участие, Пловдив, 10 април, 2008.
 17. M. S. Angelov, Optimization of the processes of homogenization of diesel fuel by cavitation. (on press)
 18. M. S. Angelov, Intensification of the processes for emulsion generation by cavitaton. (on press)
 19. M. S. Angelov, Producing of fine emulsion by cavitaton. (on press)
 20. M. S. Angelov, Disinfection of the water of a swimming pool by cavitation. (on press)
 21. M. S. Angelov, Purification of the water for juice production by cavitation. (on press)
 22. M. S. Angelov, Distribution of the kinetic energy in a cavitator. (on press)

Направление: Двуфазни течения

 1. Ламбрев А., М. С. Ангелов, и др., Изследване на хидравличните съпротивления на спирален модул за ултрафилтрация и обратна осмоза, Юбилейна научна конференция на ВИХВП, Пловдив, 1988 г.
 2. Ненов В., М. С. Ангелов и др., Метод за изследване на основните операционни характеристики на пълначни машини, Юбилейна научна конференция на ВИХВП, Пловдив, 1988 г.
 3. Желязков Д., М. С. Ангелов, А. Гошев, Машина за миене на метални кутии, Юбилейна научна конференция на ВИХВП, Пловдив, 1988 г.
 4. Антонов И., М. С. Ангелов, Разпространение на двуфазна турбулентна струя в спътно течение. Интегрален метод за числено моделиране, Втора национална научно-техническа конференция с международно участие: "Теория и практика на флуидизираните системи", Пловдив, 1992 г.
 5. Антонов И. С., М. С. Ангелов, Върху влиянието на спътно газово течение на параметрите на двуфазна завъртяна струя, Доклад пред Нац. енергиен форум, октомври, 1993 г., Варна.
 6. Angelov. M. S., I. S. Antonov, L. Elencov, Analysis of concentration distribution characteristics in dispersed liquid jet, Seventh national congress of theoretical and applied Mechanics, Sofia, August-September, 1993, Procc. Of Theor. and Appl. Mech., 1994.
 7. Ангелов М. С., И. С. Антонов, Интегрален модел на двуфазна ососиметрична ограничена струя, Юбилейна научна сесия на ВИХВП, Пловдив, 1993 г.
 8. Ангелов М. С., И. Антонов, Л. Еленков, Движение на единична частица примеси при наличие на топлинно и електростатично поле, Юбилейна научна сесия на ВИХВП, Пловдив, 1993 г.
 9. Antonov I., M. S. Angelov and all, Field analysis of a swirling dispersed Jet, International seminar on Optical methods and Data Processing in Heat and Fluid Flow, Institution of Mechanical Engineers, City University, London, April 1994.
 10. Antonov I., M. S. Angelov and all, Numerical and experimental modeling of interaction between a turbulent jet flow and an inlet, International seminar on Optical methods and Data Processing in Heat and Fluid Flow, Institution of Mechanical Engineers, City University, London, April 1994.
 11. Antonov I. M.S.Angelov, Direct numerical modeling of two-phase turbulent axially symmetrical jets, The 25th Israel conference on mechanical engineering , Technion, Haifa, 25-26 May, 1994.
 12. Антонов И., М. С. Ангелов, Моделиране на турбулентните напрежения при числено изследване на двуфазни турбулентни струи, "Юбилейна научна сесия, ТУ-филиал Сливен", 1994, Сб. доклади, т. II, стр. 320-323.
 13. Антонов И., В. В. Спасов, М. С. Ангелов, Х. Д. Лиен, Влияние на условията на изтичане върху параметрите на двуфазна турбулентна струя, Юбилейна научна сесия на ФПО - София, декември 1995 г.
 14. Антонов И., М. С. Ангелов, Х. Д. Лиен, Н.Т. Нам, Числено решение на двумерни двуфазни турбулентни струи при използване на кg - kp - e модел, Юбилейна научна сесия, Долна Митрополия, 1996 г.
 15. Антонов И. М.С.Ангелов, Н.Т. Нам, Х. Д. Лиен, Върху една модификация на к-e модел на турбулентност при двуфазни течения, Юбилейна научна сесия, Долна Митрополия, 1996 г.
 16. Antonov I. M. S. Angelov, H. D. Lien, Numerical and experimental modeling of interaction between a turbulent flow and an inlet, The 26th Israel conference on mechanical engineering, Technion, Haifa, 21-23 May, 1998.
 17. Antonov I., M. S. Angelov, Integral methods for investigation of two dimensional two-phase turbulent jets, 10th International conference “SISTEM FOR AUTOMATION OF ENGINEERING AND RESEARCH” (SAER ’96), Septеmber 27-29, 1996, St. Konstantin, Varna, Bulgaria.
 18. Антонов И. М. С. Ангелов, Х. Д. Лиен и др., Математически методи за изследване на двуфазни турбулентни струи, 9–та научна конференция с международно участие “Технически и икономически проблеми на съвременния транспорт” (PROCEEDING of 9-th INTERNATIONAL CONFERENCE TEMPT ’96), October 3-5, 1996, Sofia.
 19. Антонов И. М. С. Ангелов, и др., Моделиране движението на единична капка във вертикална водна завеса, Юбилейна научна конференция, 17-19 юни, 1997 г., ТУ-София, ИПФ-Сливен.
 20. Антонов И., М. С. Ангелов, и др., Влияние на началната неравномерност на полето на скоростта и концентрацията върху параметрите на двуфазна турбулентна струя, Научна сесия "85 години от участието на българската авиация в Балканската война", 9-10 октомври 1997 г., ВВВУ "Г. Бенковски", Д. Метрополия, Сб. доклади, т. 1.
 21. Богоев И. Г., Антонов И., М. С. Ангелов, Върху възможността за диагностика и анализ на параметрите на пожарогасителни устройства чрез моделиране движението на течността капка (частица примеси) в дисперсна среда, Научна сесия "85 години от участието на българската авиация в Балканската война", 9-10 октомври 1997 г., ВВВУ "Г. Бенковски", Д. Метрополия, Сб. доклади, т. 1.
 22. Antonov I., M. S. Angelov, Under the modification of Elghobashi and Abau-Arabs model of turbulence applied to numerical investigation of two phase non-isotermal turbulent jet, The University of Damascus, Syria, November, 1997.
 23. Antonov I., M. S. Angelov, Numerical modelling of two phase non-isotermal turbulent jet, Tenth international conference "Numerical methods for laminar and turbulent flow", Swansea, UK, August, 1997.
 24. Антонов И., М. С. Ангелов, и др., Числено изследване на взаимодействието на струя, носеща примеси със смукателен отвор. Влияние на началните и гранични условия, Юбилейна научна сесия, "35 години ТУ Варна", октомври 1997 г.
 25. Антонов И., М. С. Ангелов, и др., Числено изследване на завъртява двуфазна турбулентна струя. Математически модел на течението, Юбилейна научна сесия, "35 години ТУ Варна", октомври 1997 г.
 26. Антонов И., М. С. Ангелов, и др., Числено изследване на завъртява двуфазна турбулентна струя. Резултати от числения експеримент, Юбилейна научна сесия, "35 години ТУ Варна", октомври 1997 г.
 27. Lambrev A. M., M. S. Angelov, at all, Determination of the stream structure of wheat semolina during extrusion with single screw extruder, Warsawa, 1996.
 28. Bogoev I. G., M. S. Angelov, H. D. Lien, I. S. Antonov, Numerical modeling the influence of parameters during the flowing of disperse two-phase jet from a fire extinguisher, Proceeding of International Scientific conference EMF’99, Varna, Bulgaria, v. 3, pp 73-80.
 29. Богоев И. Г., М. С. Ангелов, Н. Т. Нам, И. С. Антонов, Числено моделиране на течение получено от пожарогасител с работен флуид въглероден диоскид, Научни трудове на Русенския Университет “Ангел Кънчев”, т. 37, сер.9, 1999 г., с.143-150.
 30. М. С. Ангелов, Д. Желязков, Изследване на миещия ефект на прости дюзи върху замърсени метални тави, използвани в ХВП, ВИХВП, “Храна и качество на живота ’2000”, Научна конференция с международно участие, 9-11 ноември 2000 г.
 31. Антонов И., М. С. Ангелов, и др., Числено моделиране на топлообмена при двуфазнитурбулентни струи, Научни трудове на ВИХВП, Пловдив, том ХIIХ, 16-18 май, 2003 г.
 32. Т. Николов, М. Ангелов, и др., Метод за изследване на силите на триене в пневматични и хидравлични силови цилиндри, Научни трудове на УХТ, Пловдив, том I, свитък 4, 15-17, 2003 г.
 33. Антонов, И., М. С. Ангелов, Неавтомоделност при двуфазните турбулентни струи, Научна конференция с междунарадно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2004”, научни трудове Том LI, свитък 4, Пловдив, 27-29 октомври 2004 г., с. 284-289.
 34. Терзиев А., Ангелов М., Изследване движението и масообмена чрез метода на единична частица примеси, Научна конференция с междунарадно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2005”, научни трудове Том LII, свитък 3, Пловдив, 13-14 октомври 2005, с. 267-272.
 35. Антонов И., Ангелов М., Завъртяна диспергирана течностна струя. Анализ на експерименталните изследвания. Научна конференция с междунарадно участие „Хранителна наука, техника и технологии 2005”, научни трудове Том LII, свитък 3, Пловдив, 13-14 октомври 2005 г., с. 273-278.
 36. Никовска Кр., Алексиева Й., Ангелов М., Проучване върху м/в емулсии, приготвени с орехово масло и с протеинови емулгатори. Научна конференция с международно участие Пловдив 2006, Научни трудове, том LIII,Свитък 2 Пловдив, 27-28 октомври, 2006 .
 37. Ангелов М., Антонов И., Богоев И., Числено изследване влиянието на началната турбулентност върху параметрите на двуфазна струя. Научна конференция с международно участие Пловдив, 2006 г.,Научни трудове, том LIII,Свитък 2 Пловдив, 27-28 октомври, 2006.
 38. Антонов И., Ангелов М., Антонов С. Разпространение на двуфазна турбулентна струя в порьозна среда. Интегрален метод за изследване, XIII-та Научна конференция с международно участие,ТУ,  ЕМФ, Созопол, 2008.
 39. Антонов И., Ангелов М., Вертикална двуфазна турбулентна струя при наличие на подемна сила. Интегрални условия, XIII-та Научна конференция с международно участие,ТУ,  ЕМФ, Созопол, 2008.
 40. Антонов И., Ангелов М., и др., Математическо и числено моделиране на двуфазно струйно течение във филтрираща среда, УХТ Пловдив, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2008”, Научни трудове, Том LV, Свитък 2, 2008.
 41. Антонов И., Ангелов М., и др., Представяне на уравненията, описващи движението на двуфазно струйно течение във филтрираща среда в крайни разлики, УХТ Пловдив, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2008”, Научни трудове, Том LV, Свитък 2, 2008.
 42. Антонов И., Ангелов М., и др., Резултати отчисления експеримент при протичане на двуфазно струйно течение във филтрираща среда, УХТ Пловдив, НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ, “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2008”, Научни трудове, Том LV, Свитък 2, 2008.

Учебни пособия

 1. М. С. Ангелов, Механика на флуидите, Интернет страница, 2001 г., http://www.filibeto.org/~mangelov.
 2. М. С. Ангелов, Помпи, компресори и вентилатори, Интернет страница, 2002 г., http://www.filibeto.org/~mangelov.
 3. М. С. Ангелов, Методично ръководство за упражнения по Механика на флуидите, Интернет страница, 2001 г., http://www.filibeto.org/~mangelov.
 4. М. С. Ангелов, Методично ръководство за упражнения по помпи, компресори и вентилатори, Интернет страница, 2002 г., http://www.filibeto.org/~mangelov.
 5. М. С. Ангелов, Д. Бодурова, Приложение на компютърната техника в упражненията по Механика на флуидите, Интернет страница, 2004 г., http://www.filibeto.org/~mangelov.
 6. М. С. Ангелов, Д. Бодурова, Приложение на компютърната техника в упражнения по помпи, компресори и вентилатори, Интернет страница, 2004 г., http://www.filibeto.org/~mangelov.

Авторски свидетелства

 1. Установка для производства порошкообразньiх продуктов из суспензии, 12.07.1990 г., СССР, 4850637/06/077431.
 2. Вентиляторная установка, юли, 1990 г., СССР, 4850638/06/077432
 3. Метод за очистване на високоалкохолни разтвори - патент от 1994 г.

 


За въпроси, коментари и допълнителна информация можете да се свържете с Проф. д-р инж. Милчо Стоянов Ангелов чрез електронна поща на адрес: m_angelov<at>filibeto<dot>org.

For questions, comments and additional information you may contact Prof. Dr. Eng. Milcho Angelov via e-mail at: m_angelov<at>filibeto<dot>org.
 

 

 


Последни промени: Tuesday, January 10, 2012 06:08:33 PM, site statistics
Copyright (c) 2000-2012 Milcho Angelov and filibeto.org, Plovdiv, Bulgaria.