byteordermark ::=
 

>BYTEORDERMARK {CHECK | NOCHECK}]